New Partnership for ECVET Earthbuilding
- Nowi członkowie systemu ECVET w Budowaniu z gliny

Opis projektu.
Projekt "Nowi członkowie systemu ECVET w Budowaniu z gliny" ma na celu promocję uczenia się przez całe życie i mobilność w celu poszerzenia i polepszenia jakości kształcenia i edukacji zawodowej (VET) w obszarze technik budownictwa zrównoważonego w Europie, w szczególności koncentruje się na budownictwie naturalnym/z gliny (earth building). Konsorcjum złożone z 9 organizacji z 8 krajów europejskich współpracowało nad wypełnieniem celów i założeń projektowych, skupionych na stworzeniu nowego porozumienia o współpracy (MoU) pomiędzy istniejącymi partnerami, ponieważ poprzednie ("Poznaj Glinę")zakończyło się. W międzyczasie pojawili się nowi partnerzy i nowe projekty - szczególnie projekt Budownictwa z gliny "Zapewnienie instrukcji i podstaw oceny i szkolenia w budownictwie z gliny" (PIRATE). Powyższe projekty w swoim rozwoju przyczyniły się do zainicjowania nowego MoU. Pierwotne MoU z 2009 roku zostało podpisane przez 13 podmiotów związanych z budownictwem z gliny. Sygnatariusze MoU mają prawo wydawania certyfikatów opartych na rezultatach nauczania w systemie ECVET Budownictwa z gliny. Aktualna, rozwinięta matryca systemu ECVET dla budownictwa z gliny zawiera 12 Jednostek (Units) ułożonych zgodnie z rezultatami nauczania (learning outcomes), każdy z nich jest dostępny na różnych poziomach (od 1 do 6), z możliwością dodania nowych, w przypadku takiej potrzeby.
Dodatkowo, nowe partnerstwo opublikowało nową "Procedurę przyjmowania i opuszczania partnerstwa". Zawiera ona jasne zasady procesu aplikacyjnego. Nowe organizacje będą zachęcane, aby dołączać do partnerstwa, co ma ułatwić również jasna procedura. W celu zapewnienia ciągłego zachowania jakości szkoleń, nowi partnerzy będą wprowadzani i szkoleni przez doświadczony personel partnera już będącego w partnerstwie.
Podczas dwuletniego projektu, ponad 20 partnerskich spotkań pomogło zbudować i wzmocnić współpracę i zaufanie pomiędzy partnerami i przyszłymi członkami. Trenerzy i słuchacze uczestniczyli w spotkaniach i wymianach i dzielili się doświadczeniem w prowadzeniu egzaminów i oceniania w systemie ECVET (ukierunkowanym na efekty nauczania).
Trenerzy brali udział w egzaminach ze strony egzaminatora, jak i uczestnika egzaminu w celu poprawienia ich kompetencji w ocenie w ramach systemu ECVET, w ramach rezultatów nauczania. Niektórzy partnerzy (nowi, jak i starzy) brali udział w szkoleniu i egzaminie nowej Jednostki ECVET "Budowanie z gliny ubijanej", który został zaprojektowany w ramach projektu PIRATE.
Słuchacze ze szkoły zawodowej i średniej otrzymali także certyfikaty osiągnięć "Poznaj glinę" (Learn.Earth), które wprowadzają ich w świat systemu ECVET budowania z gliny, w zasady rezultatów nauczania i budowanie indywidualnych ścieżek rozwoju.
Do dzisiaj, rezultaty nauczania ECVET nie zostały zintegrowane w narodowe systemu VET w większości krajów. Ten projekt ma za zadanie wzmocnienie i wskazanie na istnienie programów i certyfikatu "Poznaj glinę", co poprawi jego widoczność na arenie międzynarodowej, jak i upowszechni informacje o jego dostępności.
W projekcie rozwinięto także bazę danych wszystkich certyfikatów wydanych w systemie ECVET Budownictwo z gliny. Nowi przyszli partnerzy będą zobowiązani wypełniać tę bazę danych, jeżeli takie certyfikaty będą wydawać. Dane bazy danych (m.in. dot. jednostki, wydającego certyfikat) będą dostępne na nowej stronie internetowej partnerstwa i będą wykorzystywane do przyszłej promocji.
Poprzez bliską współpracę z innymi europejskim projektami w obszarze budownictwa z gliny, takimi jak PIRATE, Northern Clay Plaster, a także z polskim projektem finansowanym z EFS PI - PWP "Natruralne tynkowanie i wzornictwo - Natural Plastering and Finishing", projekt miał okazję na stworzenie powiązań pomiędzy różnymi podmiotami w obszarze VET w budownictwie z gliny  na obszarze całej Europy i przez to wzmocnienie i rozwój istniejącej sieci ECVET Budownictwo z gliny.
W celu zaproszenia nowych podmiotów do partnerstwa projekt był promowany podczas różnych inicjatyw: targi edukacyjne w Poznaniu (Polska), konferencja Healthy Houses Conference w Czechach (2014), konferencja w Schwerin (2015), konferencja w Earth Building Association Gathering na Cyprze (2015), i w Earth Building Festival and Association’s Annual General Meeting of the UK i Irlandii (2015). Partnerstwo i MoU były promowane również na lokalnych wydarzeniach.
Ogólnie procesy przeprowadzone w partnerstwie w celu poszerzenia i wzmocnienia partnerstwa były bardzo pozytywne i korzystne dla partnerów z partnerstwa i dla przyszłych partnerów. Współpraca była także korzystna dla utrzymania jakości szkoleń, procesu szkoleń, większej sieci współpracy, wzajemnego wsparcia w sektorze budownictwa z gliny w całej Europie. 
 
Powyższy projekt jest kontynuacja projektu: Leonardo da Vinci Partnerships,
z lat:2010-2012.
Zapraszam do zapoznania się z kroniką wydarzań poprzedniej edycji tego programu, realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci - Projekty Partnerskie:
- Główna ulotka projektu, wyjaśniająca ideę systemu ECVET (link)
- Zestawienie odnoszące się do szkoleń związanych z tynkami naturalnymi (glinianymi i wapiennymi) - link.
 - Strona internetowa lidera projektu - Stowarzyszenia Promującego Dobry Styl Życia FAL e.V. z Niemiec (link).
VERNUM Wojciech Owczarzak - Polska
 
Zapraszamy do zapoznania się z relacjami